Mục Lục Tài Liệu và Bài viết

Mục Lục Tài Liệu và Bài viết

Tài Liệu :

1_ Viết cho Mẹ và Quốc hội (Nguyễn Văn Trấn)

2_ Hồ Chí Minh : Một Cuộc Đời (William J. Duiker)

3_ Quân đội bị Lãng quên của Việt Nam (Andrew Wiest)

4_ Việt Nam: Lời giải thích về Chiến bại của Mỹ (Gary R. Hess)

5_ Bên Thắng Cuộc (Huy Đức)

6_ Cưỡi cơn Sấm sét (Richard Botkin, 2009)

7_ Hồ Chí Minh — Sinh bình Khảo (Hồ Tuấn Hùng, 2008)

8_ “Nhân Văn Giai Phẩm” và vấn đề Nguyễn Ái Quốc, (Thụy Khuê 2012)

9_ Môt cơn Gió bụi, (Trần Trọng Kim, 1949)

Bài Viết :

1_ Viết về Hồi Ký “Viết cho Mẹ và Quốc hội”

2_ Vị Thầm phán Cuối cùng : Lương Tâm

3_ Giới thiệu Sơ về “Hồ Chí Minh : Một Cuộc Đời”

4_ Cuộc chiến Không cần Súng đạn

5_ Một đêm Khủng khiếp ở xã Thanh Phong

6_ Nhận định về Hồ Tập Chương trong Tác phẩm “Sinh bình Kho”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s