Nội dung và Lời tựa

(Dịch giả MNYN : Xin đọc giả phổ biến sâu rộng trong dân chúng Việt Nam tuyệt đối KHÔNG in ra thành sách với mục đích thương mại)
===========================================

Việt Nam: Lời giải thích về Chiến bại của Mỹ

Tiến sĩ Gary R. Hess (2008)

Nội dung

Lời nói đầu …pix
Phần 1- Từ những Đường phố đến Sách vở:
(Những nguồn gốc của một cuộc Tranh luận Kéo dài) …p1

A- Việc tranh luận về Chiến tranh, 1965–68: Vấn đề
Sức mạnh-Tinh thần: …p3
B-Trận chiến của những cuốn sách: Phe diều hâu và Bồ câu: …p9
C- Chủ nghĩa Xét lại: Một “Chính nghĩa Cao quý”
và Một lịch sử “Nếu-như” …p13
D-Trường phái Chính Thống: “Lời Cam kết Sai lầm”
và cuộc “Chiến tranh Không thể Thắng” …p17
E- Một giải Pháp cho Vấn đề: Bảy Vấn đề Chính yếu …p19

Phần 2- Một cuộc Chiến cần thiết hoặc Sai lầm? …p25

A- Nguồn gốc của lời Cam kết: Bối cảnh Khu vực và Toàn cầu …p26
B- Trường hợp “chiến tranh cần thiết” của phe xét lại …p28
C- Trường hợp của phe Chính thống về một “Chiến tranh Sai lầm” …p37

Phần 3- “Chủ nghĩa Biệt lệ của ông Kennedy” hoặc “Một cơ Hội Hòa bình
bỏ Lỡ” hoặc “Một chiến thắng bị Mất ?” …p50

A- Bài viết tường thuật của phe Chính thống …p52
B- Sự trình bày về “vũng lầy”: Những nhà Lãnh đạo bị
Kẹt trong Chiến lược …p54
C- “Chủ nghĩa Biệt lệ của ông Kennedy ” –Việc thoát ra có phải
như là một lựa chọn thay thế khác cho chiến tranh? …p57
D- Lời phê bình về “Tính chất biệt lệ của ông Kennedy”
–JFK như là một Chiến binh Lạnh …p62
E- Ông Johnson và các cuộc Đàm phán: Một lựa chọn Sống còn
đối với chiến tranh? …p64
F- Ông Johnson như là một nhà Lãnh đạo Không hiệu quả …p67
G- Lý luận của phe Xét lại: Sự thất bại Xây dựng trên Sức mạnh …p73
H- Những đánh giá về Vai trò lãnh đạo của ông Diệm …p77

Phần 4- Lời phê bình của những người Chủ trương Xét lại về
“Chiến lược Đánh bại”
(Một chọn lựa khác là Lý thuyết Quân sự theo trường phái
Carl von Clausewitz) …p84

A- Lời phê bình của phe Chính thống: Sự vô ích của Chiến tranh
trên không và trên bộ…p85
B- Vị thế của phe Xét lại: Chiến lược Chiến thắng …p91
C- Phản ứng đối với Phe xét lại: Lịch sử được Thành lập Không vững
và Giả định đầy rủi ro “Nếu-như-là” …p98

Phần 5- Lời phê bình của những người Chủ trương Xét lại về
một cuộc “Chiến tranh Khác”
(Một hoạch định “Tâm và Trí” cho Chiến thắng) …p112

A- Những đề xướng về một cuộc “Chiến tranh Khác” trong
Thời kỳ Chiến tranh …p113
B- Những lý luận về Chiến lược “Tâm và Trí” …p115
C- Sự phê bình về “Tâm và trí” –Những giới hạn của
ảnh hưởng Mỹ …p123

Phần 6- Những Phương tiện Truyền thông và Chiến tranh:
(Uốn nắn hay Phản ảnh Quan điểm Công chúng?) …p133

A- Lời Phê bình của Các nhà lãnh đạo Thời chiến về
những Phương tiện Truyền thông…p134
B- Sự tố cáo của phe Xét lại về giới Báo chí Vô trách nhiệm …p135
C- Sự phản ứng: việc Tường thuật Ủng hộ, Thận trọng
và Chính xác …p141

Phần 7- Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân:
(Một chiến thắng Quyết định của Mỹ
hoặc sự Kéo dài Thời hạn Bế tắc?) …p154

A- Phe xét lại: Sự thất bại Khai thác Quân sự …p156
B- Phe chính thống: Sự mất mát gây Tê liệt …p165

Phần 8- Sự hợp tác giữa Nixon–Kissinger và sự Kết thúc Chiến tranh:
(Một “Chiến thắng bị Đánh mất” hoặc “Không phải là Hòa bình
hoặc cũng Không phải là Danh dự?”) …p179

A- Ông Nixon, ông Kissinger và những Nguồn gốc của phe Xét lại …p181
B- Trường hợp của phe Xét lại về một “Chiến thắng bị đánh Mất” …p185
C- Lời giải bày của phe Chính thống về “Không phải là Hoà bình
hoặc cũng Không phải là Danh dự” …p191

Phần 9- Kết luận …p207

===========================================

pix

Lời tựa

Cuốn sách này là một nỗ lực đi đến sự hòa hợp với một phần đáng kể của văn học về cuộc Chiến tranh Việt Nam. Những sự khác biệt giữa các con chim diều hâu (i.e. nhóm người hiếu chiến) và bồ câu (i.e. nhóm người chủ trương hòa bình) của những năm chiến tranh đã từng tiếp tục trong cuộc tranh luận cãi vả giữa các học giả, nhà báo, và những người tham gia trên “ý nghĩa” hồi tưởng quá khứ về chiến tranh truy và những “bài học” của nó. Tại trọng tâm của cuộc tranh luận 40 năm đã từng là vấn đề thất bại về lời giải thích. Những con diều hâu thời chiến ngại rằng những hạn chế dân sự trên những hoạt động quân sự và phe đối lập trong nước đang ngầm phá cuộc chiến tranh vốn phải được tiến hành theo danh nghĩa chống chủ nghĩa cộng sản; nếu người Mỹ thất bại, đó sẽ là điều tự chịu lấy. Những con chim bồ câu tin rằng sự thất bại là cố hữu trong việc can thiệp theo chiều hướng sai lầm qua sự thay mặt cho một chính phủ yếu kém chống lại phong trào cộng sản vốn hưởng được tính chất hợp pháp của dân tộc; sức mạnh của Hoa Kỳ không thể thay đổi tình hình chính trị ở Việt Nam, một đất nước có ý nghĩa quan trọng về ngoại biên trong điều kiện an ninh của Mỹ. Những cuộc tranh luận đương thời đã từng tiếp tục một cách cần thiết bằng cách viết về hồi tưởng quá khứ, với những người theo chủ nghĩa xét lại mang ra những lập luận về một cuộc chiến tranh “có thể thắng” và những nhà văn chính thống hướng theo truyền thống chiến tranh “không thể thắng” của phe bồ câu.
Nhằm giúp tạo nên sự hữu lý về cuộc tranh luận này, tôi đã chia nó ra thành bảy chủ đề:
(1) Về một câu hỏi cơ bản, cuộc chiến tranh “cần thiết” hay “sai lầm”?
(2) Về những quyết định về chiến tranh từ năm 1961–65, có thể nào chiến tranh đã được tránh khỏi (“Chủ nghĩa biệt lệ của Kennedy ” hoặc “những cơ hội hòa bình bị bỏ lỡ”) hoặc những người làm chính trị phá hỏng nguyên tắc tinh thần về “một chiến thắng bị mất”?
(3) Về chiến lược quân sự, có phải chăng việc sử dụng sức mạnh của Mỹ toàn diện hơn đáng lý ra sẽ mang lại chiến thắng?
(4) Như là về một chọn lựa thay thế cho sự phụ thuộc vào sức mạnh quân sự, có phải chăng công cuộc bình định hóa và việc nhấn mạnh tầm quan trọng về “tâm và trí” sẽ mang lại chiến thắng?
(5) Về phương tiện truyền thông, có phải chăng báo chí tường thuật phản ảnh hoặc thay đổi quan điểm của công chúng?
(6) Về cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, có phải chăng nó thay đổi một cách đáng kể cán cân quân bình về chính trị-quân sự?
(7) Về chính sách Nixon-Kissinger, có phải chăng nó đã mang lại một “chiến thắng bị mất” hay ” hoặc “không phải là hòa bình cũng không là danh dự?”

px

Mục tiêu của tôi là để cung cấp sự hướng dẫn đến một cuộc tranh luận của giới học giả cũng như tầm quan trọng đương thời, vì những “bài học” về Việt Nam tiếp tục thông báo cuộc nghị luận công khai trên các vấn đề chính sách đối ngoại. Việc nhận định các vấn đề chính yếu phản ảnh, theo sự xét đoán của tôi, những điểm nơi mà cuộc tranh luận hiện thời được tập trung. Tôi đã tìm cách trình bày cả hai bên của các cuộc tranh luận về những vấn đề này theo cách hiểu biết cặn kẽ và thậm chí công bình đối với mọi người trong cuộc. Trong việc đánh giá những thành tích của các điểm bất đồng, tôi đã cố gắng dần dần đến gần các công trình nghiên cứu nhất. Kể từ khi các vấn đề theo những dòng niên đại và cả thời sự và kể từ khi tôi cố gắng tạo ra mỗi chương đứng riêng mình ra, có một vài sự chồng chéo lên nhau; theo cách riêng biệt, lịch sử của chủ nghĩa quốc gia của Việt Nam và sự phát triển về chính trị ở miền Nam Việt Nam phải được thảo luận trong bối cảnh cần thiết của chiến tranh, những quyết định về chiến tranh, và sự chọn lựa thay thế bằng chiến lược “tâm và trí.” Ngoài ra, tôi đã phải thực hiện một số quyết định tự ý về nơi nào để giải quyết một số chủ đề và nơi nào “phù hợp” nhất định với những cuốn sách. Thí dụ, chương về phương tiện truyền thông và chiến tranh không bao gồm cuộc tranh cãi về báo chí tường thuật cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân; thay vào đó là vấn đề được kết hợp vào trong một chương về chính thời gian Tết của nó, vì vai trò của giới truyền thông là cơ sở để đánh giá cuộc tranh luận về chủ đề đó. Tương tự như vậy, chương về chiến lược “tâm và trí” thay thế bao gồm toàn diện chiều hướng chiến tranh, vì các vấn đề liên quan đến công cuộc bình định dai dẳng, bất kể về mức độ phạm vi mà qua đó nó được ưu tiên. Sự nguy hiểm trong giải pháp này là nó có thể làm giảm giá trị từ một đánh giá toàn diện việc nhấn mạnh trên công cuộc bình định của chính quyền Nixon như là một phần của chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.
Quan điểm riêng của tôi về Chiến tranh Việt Nam đã được hình thành trong suốt những năm chiến tranh, khi tôi ngày càng được thuyết phục rằng Hoa Kỳ đã dần dà tham gia vào một việc làm táo bạo vô vọng. Từ điều gì tôi đọc vào thời điểm đó, dường như đối với tôi là nước Mỹ đang bất chấp các lực lượng của lịch sử Việt Nam; sau khi đã từng sống ở Ấn Độ và đã từng đi qua những phần khác của châu Á (không bao gồm Đông Dương) ngay trước khi cuộc chiến tranh được Mỹ hóa, tôi đã từng có ấn tượng bởi sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc ở mọi nơi và sự quyết tâm của dân Á Châu hầu tự giải thoát chính mình khỏi bất cứ cái gì giống như sự thống trị của Tây phương. Cuộc nghiên cứu mà tôi sau này đã làm, về chính sách của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á và về Chiến tranh Việt Nam đã xác nhận những phản ứng sớm nhất của tôi đối với chiến tranh, mặc dù tôi cuối cùng đi đến nhận thức sâu sắc hơn về những phức tạp của quan điểm chính trị của Việt Nam và những lợi ích của các cường quốc chính yếu ở Đông Dương.
Đặc tính để nhận biết nầy đối với truyền thống chính thống của phe bồ câu, tôi hy vọng, không ngăn cản tôi đưa ra một đánh giá công bằng về cuộc tranh luận. Tôi đã học được rất nhiều từ những người theo chủ nghĩa xét lại, và cuối cùng tôn trọng phần lớn công việc của họ, đặc biệt là khi nó đã trở nên uyên thâm hơn. Tôi cũng đã cuối cùng đi đến nhận thức sâu sắc hơn về sự quan tâm của những người tham gia trong chiến tranh để nhìn thấy mục đích trong công việc và sự hy sinh của họ và đề nghị phương cách mà qua đó chiến tranh có thể đã được thành công hơn.

pxi

Trong khi tôi không có ý là người thay đổi chính kiến theo chủ nghĩa xét lại, tôi đã từng thực hiện mọi nỗ lực để đưa ra những lý lẽ của nó cho một buổi điều trần hoàn chỉnh và công bằng.
Khi tôi hoàn thành dự án này, tôi được nhắc nhở về sự khó khăn của việc đánh giá cuộc tranh luận học thuật đang diễn ra. Thí dụ, hai cuốn sách quan trọng sắp tới không được đưa vào bao gồm: “Việc tạo nên Lý lẽ về những Chiến tranh Việt Nam: Quan điểm Địa phương, Quốc gia, và Xuyên quốc gia” (Making Sense of the Vietnam Wars: Local, National, and Transnational Perspectives), được soạn thảo bởi: Marilyn Young và Mark Bradley và “Chiến tranh vốn Không bao giờ Kết thúc” (The War That Never Ends), được soạn thảo bởi: David Anderson và John Ernst (mà trong đó tôi đóng góp một bài viết). Cả hai tác phẩm này giúp thu hút sự chú ý nhiều hơn đến những phát triển về chính trị và xã hội trong phạm vi Việt Nam. Vì vậy, công việc chép sử Việt Nam, như được truy tìm trong cuốn sách của tôi, về cơ bản là một tổng quan hiện trạng của một nền văn học đang phát triển khi nó vươn lên trong mùa hè năm 2007.
Khi sự đòi hỏi càng nhiều hơn của việc viết sách kết hợp với người Việt Nam cũng như những khía cạnh quốc tế rộng lớn hơn về chiến tranh, tôi cũng được nhắc nhở rằng sự xác định của tôi về những vấn đề vẫn còn tập trung vào Mỹ. Kể từ khi sự vượt trội của việc viết sách về chiến tranh đã từng xuất phát từ quan điểm Hoa Kỳ, trọng tâm vấn đề nằm trong trạng thái dễ hiểu, nhưng tôi đã cố gắng kết hợp sự uyên thâm về những phát triển Việt Nam, đặc biệt là trong việc thảo luận về chủ nghĩa dân tộc (mà qua đó là điều trọng yếu đối với những lý lẽ “cần thiết” và “có thể thắng–không thể thắng”), bản chất của chính quyền miền Nam Việt Nam, đặc biệt là trong suốt thời đại Ngô Đình Diệm, và vấn đề “tâm và trí.”
Tôi đã hưởng lợi từ sự hỗ trợ đáng kể của trường Bowling Green Đại học Tiểu bang (Bowling Green State University). Vào mùa Thu năm 2004, tôi là một học giả nội trú tại Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa và Xã hội; vị giám đốc của trường, Tiến sĩ Vivian Patraka, và ban nhân viên của bà cung cấp một văn phòng nơi mà tôi có thể làm việc không bị gián đoạn và phụ giúp theo những cách khác. Phân khoa Lịch sử, dưới quyền Peter Way như là viện trưởng, cung cấp sự hỗ trợ trong hình thức của những người phụ giúp tuyệt vời việc nghiên cứu: Sheila Jones và Ogechi Anyanwu trong những mùa hè năm 2004 và 2005 tương ứng riêng từng người; và Kyle Smith trong suốt hai năm của anh ta trong chương trình Thạc sĩ về Nghệ thuật (M.A.), năm 2004–06. Kể từ khi anh Kyle dành rất nhiều thời gian vào dự án này, anh ta có khả năng đưa ra những đề nghị quan trọng và thiết yếu trở thành một cộng tác viên trên một số chủ đề.
Thêm vào đó, tôi mang ơn một nhân viên xuất sắc tại Cơ sở ấn loát Wiley Blackwell.(pc 01) Biên tập viên điều hành Peter Coveney đã từng kiên nhẫn và tỏ ra hiểu biết, và ông ta đưa ra lời phê bình rất hữu ích về bản thảo. Người phụ tá Biên tập viên Deirdre llkson cũng đã từng rất hữu ích. Người quản lý dự án Mervyn Thomas, đã từng là một hướng dẫn hiệu quả qua những giai đoạn của việc chỉnh sửa sao chép, kiểm chứng, và sắp xếp đề mục. Văn bản gốc được cải thiện rất nhiều nhờ vào những ý kiến nhận xét từ ba người duyệt xét bên ngoài, vốn là những người chỉ ra sự cần thiết cho sự tập trung rộng hơn hơn điều mà tôi đã có ý định vào lúc đầu. Bốn người duyệt xét cũng đọc bản thảo vào mùa hè qua và tôi hưởng lợi từ các ý kiến nhận xét và những đề nghị của mỗi người. Tôi đã từng có những người duyệt xét vẫn là vô danh, ngoài một người

pxii

– Robert Schuizinger – xác định bản thân mình và vì vậy tôi có thể cảm ơn Bob riêng biệt về lời phê bình sâu sắc của ông ta.
Người vợ tôi, Rose, như mọi khi, đã từng là một người ủng hộ cảm thông và mạnh mẽ về tác phẩm của tôi. Cuối cùng, cuốn sách được dành riêng cho ký ức về một người bạn thân của chúng tôi và của nhiều người khác –một đồng nghiệp lâu năm Fuji Kawashima– vốn là người rời khỏi Hoa Kỳ rất quá sớm vào tháng 3 năm 2006.

===========================================

Phụ Chú :
pc 01_ Cơ sở ấn loát Wiley Blackwell : là cơ sở kinh doanh ấn loát của John Wiley & Sons về khoa học quốc tế, kỹ thuật, y tế, và học thuật, với những thế mạnh trong mọi lĩnh vực mang tính chất hàn lâm và chuyên môn chính yếu và những hợp tác với nhiều người trong số những hội đoàn hàng đầu trên thế giới. Cơ sở ấn loát Wiley-Blackwell xuất bản gần 1.500 tạp chí được duyệt xét qua và 1.500 cuốn sách mới hàng năm qua in ấn và trực tuyến, cũng như những dữ liệu, các công trình tham khảo chính và các dữ kiện nghiên cứu thực nghiệm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s